آلبوم عکس صفحه 2

  عکسهائی ازبقعه میرعماد درگورت و تکیه خاتون آبادی درمجموعه تاریخی تخت پولاد اصفهان

علاقمندان به دريافت عکسها با دقت بالاتر بامن تماس بگيرند   عبدالله سجاديان as@neda.net 

   

        گورت، چهارطاقی (1283 تا 1343)، مزار میرعماد، (تاریخ عکس حدود 1337)

 

    

        گورت، مزار میرعماد در زیر چهارطاقی، آقای آزاد،(تاریخ عکس حدود 1337)

   

          تخت پولاد، تکیه خاتون آبادی، ورودی صحن میرمحمداسمعیل

   

        تخت پولاد، تکیه خاتون آبادی، گنبد میرمحمد اسمعیل

   

        تخت پولاد، تکیه خاتون آبادی، صحن آقامیرعباس

   

        تخت پولاد، تکیه خاتون آبادی، صحن آقا میرعباس

   

      تخت پولاد، تکیه خاتون آبادی، داخل بقعه نعمت اللهی

   

        تخت پولاد، تکیه خاتون آبادی، صحن آغاباشی