ژ

ی ژی ی ј ی(ی) ی Ϙ ی (ی ) ژی ی ی . Ҙ ی ѐی   ی ژ ی ( ژ ) .

ژ Ȑ   as@neda.net 

 ژ ѐ  ژ ѐ  ژ ѐ  ژ ѐ  ژ ѐ  ژ ѐ  ژ ѐ  ژ ѐ  ژ ѐ  ژ ѐ  ژ ѐ  ژ ѐ  ژ ѐ