دودمان نمای خاندان میرعماد

نگارش: 10بهمن 1396

 

          شجره نامۀ حاضر از شجره نامۀ مرحوم میرزاحسین خاتون آبادى (آزاد)(30-34)اقتباس شده است که خاندان میرعماد تا اوائل دهۀ 1340 درآن گنجانیده شده است. در شجره نامۀ فوق الذکر نام بانوان درج نشده است، لذا ضمن آنکه نیمی از اقوام از آن حذف شده است، بسیارى از نسبتها نیز از آن قابل استخراج نیست. علاقۀ شخصی به حفظ این نسبتها مرا بر آن داشت که نام بانوان را نیز در شجره نامه وارد کنم. دسترسی به نام این بزرگواران مربوط به نسلهاى دور امکان پذیر نبود، ولی بسیارى از آنها را که در یکی دو قرن گذشته می زیسته اند، از زبان مادر بزرگم مرحومه حاجیه خانم زبیده جذبی (ربانی)(32-33) که حافظۀ فوق العاده اى داشت، به صورت مکتوب در آوردم. در کنار آن از اطلاعات بسیار زیاد و دقیق مرحوم آقاى حاج آقا ابراهیم میرعمادى(221-35) نیز بهرۀ بسیار گرفتم. سرانجام با مراجعه به افرادى از هر خانواده سعی در تکمیل اطلاعات کردم. کار تقریباً مشابهی نیز توسط آقاى مهندس عبدالله سجادیان (232-35) انجام شده بود که به تأیید عموى بزرگوار ایشان مرحوم حاج آقا هادى سجادیان(97-34) رسیده بود. این دو کار با یکدیگر مطابقت داده شد و موارد اختلاف برطرف شد.

          در شجره نامۀ حاضر، هر خانواده با دو شماره مشخص شده است که شمارۀ سمت چپ شمارۀ نسل آن خانواده با شروع از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام وشماره سمت راست شماره ترتیب است

          اطلاعات جمع آوری شده به همت آقای مهندس عبدالله سجادیان(as@neda.net ) به صورت الکترونیکی تنظیم شده است

بدون شک درتنظیم حاضر اشتباه هائی وجود دارد. ازیادآوری آنها سپاسگزاری می شود. همچنین ازدریافت اطلاعات جدید (پیوندها وتولدهای جدید) مشتاقانه استقبال میشود وبلافاصله دربرنامه درج می شود.

 

                    حسین نعمت­اللهی (شماره ٢-٣٥)     Hnemat@Fanni.info

 

   ملاحظه شجره نامه             

 

     آلبوم عکس1  عکسهای قدیمی فامیلی

      آلبوم عکس2   عکسهای گورت وتکیه خاتون آبادی تخت پولاد